POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
www.wisniewskart.com
Obowiązuje od 1 stycznia 2023

§1 Tożsamość administratora danych

1.    Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.wisniewskart.com jest Ewa Wiśniewska Pracownia Złotnicza, ul. Św. Józefa 72/36, 87-100 Toruń, NIP: 9482232988, REGON: 341018243, e-mail: sklep@wisniewskart.com.
2.    Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających uz Administratorem danych, w tym związanych z realizacją  Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jeśli prowadzi.

§2 Stosowane definicje

1.    W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
a)    Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wisniewskart.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (blog, sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na produkty  i towary (sklep on-line),zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), umówić się na konsultację lub wizytę (zapisy online).
b)    Administrator danych osobowych- podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Ewa Wiśniewska Pracownia Złotnicza, ul. Św. Józefa 72/36, 87-100 Toruń.
c)    Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie..
d)    Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele przetwarzania danych

1.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w następujących celach:
a)    wykonania umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO;
b)    rejestracji i założenia konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) RODO;
c)    udokumentowania sprzedaży, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
d)    podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowych, środki komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO;
e)    marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą;
f)    wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych, na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter,  a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) RODO;
g)    w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych, którym jest doskonalenie oferty przez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu;

h)wysłania zapytania o udzielenie opinii o produktach Administratora danych, przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji (np. Opineo, Ceneo) za zgodą osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

 i) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie uzasadnionym celu.
2.    Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru i wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
3.    Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4.    Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, w tym zamówienia i wystawienia dokumentu sprzedaży oraz podjęcie kontaktu, na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Sposoby pozyskiwania danych

1.    Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
a)    wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
b)    wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
c)    wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,
d)    rejestracja konta w Serwisie,
e)    podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
f)    bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5 Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
a)    złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą;
b)    dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail;
c)    złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru;
d)    rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login;
e)    wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP;
f)    przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

§6 Okres przetwarzania danych

1.    Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
a)    przez okres trwania zawartej umowy;
b)    przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
c)    przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych;
d)    do czasu odwołania zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną  i/lub założenia konta w sklepie oraz wysyłania zapytania o opinię przez zewnętrzne serwisy, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem;

e) w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ust. z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

§7 Odbiorcy danych

1.    Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
a)    hostingu strony www,
b)    serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
c)    prowadzenia obsługi księgowej,
d)    prowadzenia obsługi biurowej,
e)    brokera usług kurierskich,
f)    droppshippingu i/lub obsługi zamówień.
2.    Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.
3.    Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza EOG. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914w sprawie standardowych klauzul, dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

§8 Prawa osób, których dane dotyczą

1.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a)    prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania;
b)    prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas;
c)    prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny;
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania;
e)    prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały;
f)    prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
g)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
h)    prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.    W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych.

§9 Postanowienia końcowe

1.    Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
2.    W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.